MGR. Hana Štěpánková

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 
TERAPEUT PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Nerudova 2201, Rožnov pod Radhoštěm (budova ČSOB, 2. patro)

+420 739 208 896 

stepankova.spp@seznam.cz

termíny dle předchozí domluvy 

Osobní, telefonické nebo online konzultace v oblasti psychomotorického vývoje dětí, učení, chování nebo prožívání.

  Zdraví a harmonizace organismu dětí i dospělých.

 Podpora mentálních schopností osob po CMP.

U dětí kladu důraz na prevenci, včasnou podporu a komplexní přístup. Nabízím individuálně nastavenou předškolní přípravu. V případě již existujících obtíží neřeším důsledky, ale hledám příčiny, které mohou souviset s raným motorickým vývojem, nevyrovnaným výkonem mozkových funkcí, prožitky, kondicí organismu apod. Využívám běžné speciálně pedagogické nápravné a diagnostické postupy, ale i méně rozšířené, ale vědecky podložené nápravné programy a terapeutické metody (DOV-terapeutická cvičení dle neurologa Dr. Biebla, INPP-přetrvávající primární reflexy dle Sally Goddard Blyth, kineziologii One Brain, EFT apod.).

Využívám nové poznatky např. z epigenetiky, ale i velmi staré, po tisíciletí prověřené, poznatky o energetické rovnováze organismu, spolupracuji s dalšími odborníky. 

Harmonický vývoj dítěte, rozvoj řeči a předškolních dovedností

Prevence a včasná intervence (podpora hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, grafomotoriky, ustálení laterality/zkřížená lateralita, deficity dílčích funkcí apod.). Předškolní rozvoj je zacílen na individuální potřeby dítěte, akreditované stimulační programy pro předškoláky a rané školáky (Maxík, Metoda dobrého stratu, Trénink jazykových schopností-fonematického sluchu dle Elkonina, Kuprev aj.)

S prevencí lze začít opravdu velmi brzy, nejlépe již cílenou přípravou na rodičovství obou partnerů v oblasti zdraví.

 "Nejdůležitější etapou života není studium na univerzitě, nýbrž to první období - od narození do šesti let věku."

MARIA MONTESSORI

Komplexní řešení již existujících  obtíží  u dětí - ADHD/ADD, dysporuchy apod.

Obtíže s adaptací, prožíváním,  chováním,  učením (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.), se zaměřením a  udržením pozornosti, impulzivitou, snadnou unavitelností nebo špatnou pohybovou stabilitu a koordinaci, poruchy autistického spektra (zvl. Aspergerův syndrom).

Řeším příčiny např. dílčí oslabení výkonu mozkových funkcí (DOV -optické, akustické, prostorové vnímání nebo serialita), vliv přetrvávajících primárních reflexů, spolupráci mozkových hemisfér, energetickou nerovnováhu organismu i možné emoční bloky.

"Neříkej, že to nejde. Řekni, že to zatím neumíš."

TOMÁŠ BAŤA

Emoční uvolnění, odstranění  bloků a přesvědčení

Metoda EFT-tj. Techniky emoční svobody spojuje psychologické poznatky se znalostmi o meridiánových drahách. V praxi využívám EFT Matrix Reimprinting, pokročilou verzi této metody, která je založena na poznatcích kvantové fyziky a buněčné biologie (epigenetiky). Umožňuje prožité stresující události nahradit pozitivním obrazem, uvolnit energetické bloky nebo odstranit negativní přesvědčení.

Metodu využívám hlavně u dětí, hravou formou, nezřídka i u maminek. Pouze výjimečně pracuji s ostatními.

"Kolem tebe je spousta dospělých lidí, kteří ještě čekají na slova, která chtěli slyšet jako malé děti."

BRUNO FERRERO
                                                  

Energetická diagnostika organismu EAV

Pomocí  přístroje Supertonic (na principu EAV dle Dr. Volla) zjišťuji aktuální energetický stav orgánů či funkčních systémů těla. Následnou analýzou naměřených hodnot hledám příčinu obtíží z pohledu TČM a pomocí přírodních produktů pak cestu k obnovení energetické rovnováhy organismu. Ta je podmínkou zdraví. Využívám účinků fytoterapie, minerálů nebo olejů .

Diagnostika se zpravidla daří u dětí již od 3 let,  závisí na míře spolupráce každého dítěte. Měří hodnoty v akupunkturních bodech na obou rukou a nohou.

"Život je jako jízda na kole. Na udržení rovnováhy se musíte neustále pohybovat."

ALBERT EINSTEIN
                                                  


ceník služeb

PLATNOST OD ZÁŘÍ 2023


Úvodní konzultace k dítěti - důvod žádosti, objasnění nabízených služeb


zdarma prvních 20 minut
Osobní, telefonická nebo online konzultace        k dítěti nebo pro dospělé - časová náročnost u dětí : vstupní diagnostika cca 1,5 - 2 hodiny (u mladších dětí je zpravidla nutné diagnostiku  rozdělit na více setkání), navazující konzultace cca 1 hodina                 
800 Kč/60 minut

Energetická diagnostika přístrojem Supertronic  - doba trvání 45-60 minut pro děti i dospělé

600 Kč

Akreditované programy pro předškolní děti či rané školáky (Maxík, Hypo, Trénink jazykových schopnsostí dle Elkonina, Metoda dobrého startu a další) ...  text v přípravě


galerie

o mNĚ

Narodila jsem se v Ostravě ve znamení Štíra. Možná proto jsem do vínku dostala dar intuice a schopnost pronikat do hloubky, odhalit skryté motivy a pravdy, pochopit vzájemné souvislosti. To mne stále vede k dalšímu hledání a učení nejen v profesním životě.  

Žiji a pracuji v Rožnově pod Radhoštěm, jsem vdaná, mám 2 dospělé syny a 2 vnuky. Děti mi byly, a stále jsou, tou nejlepší školou života i jeho smyslem.

Vzdělání, praxe:  Studium speciální pedagogiky na PF MU Brno se zaměřením na psychopedii, etopedii a poruchy učení. Dlouholetá přímá pedagogická praxe na ZŠ pro žáky se zdravotním postižením i běžné ZŠ, poradenská praxe ve školském poradenském zařízení – SPC a SVP,  sociální oblast - ZDVOP.

Od r. 2015 privátní praxe, spolupráce s Centrem zdraví Energy ve Valašském Meziříčí. Mnohé jsem se naučila od vzácné kolegyně Mgr. Stanislavy Emmerlingové, jejiž publikaci "Vidím to jinak" vřele doporučuji. 

 Absolvované kurzy, školení a semináře:

Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku
lektor Mgr. Jiřina Bednářová 

Pedagogická diagnostika pro MŠ
lektor PhDr. Yveta Heyrovská

Desatero pro rozvoj dětí v MŠ (řešení ADHD pohybem) 
lektor MUDr. Věra Kleplová

Dítě s ADHD (rodičovské skupiny Neposeda)
lektor PaedDr. Jucovičová, Mgr. Budíková

Orientační logopedické vyšetření 
lektor Mgr. Tomická, Ph.D.

Rozvíjení jazykových schopností - trénink jazykového uvědomování podle Elkonina, program zaměřen na rozvoj fonematického sluchu,  prevence vzniku čtenářských obtíží
lektor Mgr. Dostálová

Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením 
lektor PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D.

Diagnostika poruch autistického spektra 
lektor PhDr. Krejčířová, Ph.D.

Specifika a vzdělávání dětí a žáků s PAS
lektor PaedDr. Čadilová, Mgr. Žampachová

Specifické poruchy učení - lateralita
lektor PhDr. Pavel Wiesner

Metoda dobrého startu, podpůrná metoda při vstupní etapě výuky čtení a psaní pro předškoláky nebo počátkem v 1. třídy 
lektor PhDr. Jana Swierkoszová

Maxík, stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky s důrazem na všestranný rozvoj a grafomotoriku 
lektor PaedDr. Zdeňka Janhubová

HYPO, program ke stimulaci percepčně kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí s hypo či hyperaktivitou od 5 do 8 let 
lektor PhDr. Zdena Michalová, Ph.D.

KUPREV, program pro děti od 4 let zaměřený na rozvoj kognitivního myšlení a získání všeobecných znalostí, je s úspěchem používán i u dětí s dysfázií, autismem, ADHD
lektor Mgr. Barbora Krankusová

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi 
(dříve DOV), 
metoda ke korekci deficitů všech funkcí
lektor  Mgr. Pavla Bubeníčková

Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí - B. Sindelar
prevence vzniku SPU a jejich náprava
lektor Doc. PhDr. Věra Pokorná

Grafomotorika,  nápravný program pro děti, které se potýkají s problémy při kreslení a psaní
lektor PhDr. Yveta Heyrovská

Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
lektor Mgr. Stanislava Emmerlingová

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a rozvoj psaní u školních začátečníků
lektor Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Senzomotorická cvičení, cvičení k rozvoji hrubé motoriky, stabilizace a koordinace pohybů pro zmírnění či odstranění grafomotorických nebo řečových obtíží u dětí
lektor Mgr. Mileta Hřebíková, fyzioterapeut

INPP, školní intervenční program – terapie zaměřena na neurologické příčiny poruchy pozornosti a chování                    lektor MUDr. Ivan Juráš

Mensa NTC systém učení I. – III., metoda stimulace rozumových schopností dětí (předškolní a mladší školním věku)
lektor PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

EFT raná traumata - metoda energetické psychologie, jejím tvůrcem je americký psychiatr Dr. Callahan 
lektor Mgr. Stanislava Emmerlingová

Kids' Skills - na řešení orientovaný přístup s dětmi, rodiči a komunitou   lektor Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Dalet 

Absolvovala celou řadu seminářů  z oblasti TČM a fytoterapie, stále se vzdělávám.  Diagnostiku přístrojem Supertronic jsem si osvojila pod vedením MUDr. Bahdana Haltmara v rámci Energy Group, a.s.